Архив документи

Профил на купувача

Документи за втори учебен срок

Документи за учебната 2020-21 година

ГРАФИК 22-31.03.2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ОРЕС 17.03 – 02.04.2021 ГОДИНА

График дистанционно обучение

Документи за 2019-20 година

Документи втори срок 2019-2020 година

]СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО

УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО

ГОДИШЕН ПЛАН

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ 2018-2019

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ 2018-2019 – ВТОРИ СРОК

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Учебен план

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2021-2022 ГОДИНА

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2019/2020 ГОДИНА

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2018/2019 ГОДИНА

План – прием за учебната 2017/2018 година

Нормативни документи

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ Св. Паисий Хилендарски, с. Лесидрен

Форми на обучение    ГРАФИК – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – ЯНУАРИ

ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЮНСКА СЕСИЯ 2017/2018 година